กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2566
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2562
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2553
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2553
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2562
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
4. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ. 2553
5. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ. 4) พ.ศ. 2562
6. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
7. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
8. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ. 3) พ.ศ. 2562
9. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2551
11. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
12. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ. 2562
13. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
14. พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
15. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
16. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
17. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

19.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

20. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Post Views: 61