โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายยุทธนา สมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางวนิดา วงพิจิตร