โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นางเยาวลักษณ์ เพิ่งจันดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาลินี แสนสุข