โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นางกัญญวรา ธรรมดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนุชา ทวิลา
นางสาว จินดารัตน์ โพธิ์ศรีอุ่น