โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวีระวรรณ เถาว์ชาลี