นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติพศ มอญไธสง