โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติพศ มอญไธสง
นายคิมหภัทร์ พร้อมไธสงค์