โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นายชูระชัย ทองอันตัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา