การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สแกน QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

รหัสสถานศึกษา 1038660535

หรือผ่านทาง Link ด้านล่าง

แบบวัดความรับรู้โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

Post Views: 58