กีฬาสีภายใน


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาร่วมกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีนายสุรจิตย์ ผิวงามเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน