โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
44
42
86
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
29
48
77
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
34
46
80
3
รวม ม.ต้น
107
136
243
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4
31
36
67
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
28
34
62
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
24
36
60
2
รวม ม.ปลาย
83
106
189
6
รวมทุกระดับ
190
242
432
15