ชื่อ -สกุลตำแหน่ง
นายสุรจิตย์ ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียน
นายตรีเทพ ถาบุตรรองผู้อำนวยการ
นางอรัญญา  วสันต์ ครู คศ.3
นางหนูทิศ  ทวีลาภครู คศ.3
นางวิสุตา  เนาวดีครู คศ.3
นางนินภา  การุญครู คศ.3
นายชูระชัย  ทองอันตังครู คศ.3
นายชาญฤทธิ์ เมืองพวนครู คศ.2
นางกัญญ์วรา  ธรรมดาครู คศ.2
นายชัยยา  ตามชัยครู คศ.2
นางสาวทิพวรรณ  จรัญศิริไพศาลครู คศ.2
นายปรีดา  รัตนเวฬุครู คศ.1
นายมนัสธนกรณ์  สาจันทร์ครู คศ.1
นายอภิสิทธิ์  บุพศิริครู คศ.1
นายยุทธนา  สมจันทร์ครู คศ.1
นายกิจจา  นาดอนครู คศ.1
นายอนุชา  ทวิลาครูผู้ช่วย
นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรีอุ่นครูผู้ช่วย
นางเยาวลักษณ์  เพิ่งจันดาครูผู้ช่วย
นางวนิดา  วงพิจิตรครูผู้ช่วย
นายกิตติพศ มอญไธสงครูผู้ช่วย
นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลีพนักงานราชการ
นางนันทนา  พรมจันทร์พนักงานราชการ
นายคิมหภัทร์ พร้อมไธสงค์ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัญนิษฐา ยาลัยครูอัตราจ้าง
นางอิสรา  แสงสุขครูธุรการ
นายมีศักดิ์  จันผายพนักงานขับรถยนต์
นายบุญถิ่น หาญคำภาช่าง
นางสาวสวรรค์ ยาลัยแม่บ้าน
นายคำสวย ทองเหลาลูกจ้างชั่วคราว