โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอรัญญา วสันต์ ครู คศ.3
นางหนูทิศ  ทวีลาภ ครู คศ.3
นางนินภา  การุญ ครู คศ.3
นายชูระชัย  ทองอันตัง ครู คศ.3
นางกัญญ์วรา  ธรรมดา ครู คศ.2
นายชัยยา  ตามชัย ครู คศ.2
นางสาวทิพวรรณ  จรัญศิริไพศาล ครู คศ.2
นายมนัสธนกรณ์  สาจันทร์ ครู คศ.2
นายปรีดา  รัตนเวฬุ ครู คศ.1
นายอภิสิทธิ์  บุพศิริ ครู คศ.1
นายยุทธนา  สมจันทร์ ครู คศ.1
นายกิจจา  นาดอน ครู คศ.1
นายอนุชา  ทวิลา  ครู คศ.1
นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรีอุ่น  ครู คศ.1
นางเยาวลักษณ์  เพิ่งจันดา  ครู คศ.1
นางวนิดา  วงพิจิตร  ครู คศ.1
นายกิตติพศ มอญไธสง ครูผู้ช่วย
นางสาวปรินันท์ ชาติมนตรี ครูผู้ช่วย
นายเนติพงษ์ ประจักษ์โก ครูผู้ช่วย
นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี ครูผู้ช่วย
นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี พนักงานราชการ
นางนันทนา  พรมจันทร์ พนักงานราชการ
นายคิมหภัทร์ พร้อมไธสงค์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัญนิษฐา ยาลัย ครูอัตราจ้าง
นางอิสรา  แสงสุข ครูธุรการ
นายมีศักดิ์  จันผาย พนักงานขับรถยนต์
นายบุญถิ่น หาญคำภา ช่าง
นางสาวสวรรค์ ยาลัย แม่บ้าน
นายคำสวย ทองเหลา ลูกจ้างชั่วคราว