โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

อาคาร ก

อาคาร โรงอาหาร

อาคารสถานที่และบ้านพักครู

อาคารเรียน 3 หลัง

โรงฝึกงาน 1 หลัง

บ้านพักครู 2 หลัง

อาคารโมเดิร์น 1 หลัง

อาคารโรงอาหารหลังเก่า 1 หลัง

อาคารศิษย์เก่า 1 หลัง