โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ชื่อภาษาไทย โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
อักษรย่อภาษาไทย จ.ส.ว.
ชื่อภาษาอังกฤษ Jedseewitthayakhan
อักษรย่อภาษาอังกฤษ J.S.W
วันจัดตั้ง
ที่ตั้ง เลขที่ 283 หมู่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
ตราประจำโรงเรียน

ความหมาย

– คบเพลิงเปล่งประกายออกเป็นเจ็ดสี  ประกายที่เปล่งออกมา หมายถึง ความสว่างเลิศทางปัญญา
– กลีบเลี้ยงสีเขียว ๒ ข้าง หมายถึง การยกย่องสรรเสริญอุ้มชูประคับประคอง
– ตัวอักษร จ ส ว หมายถึงโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
– ภาพรวมทั้งหมด หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญา

ปรัชญา
วิชฺชา จรณฺ สมฺ ปณฺโน  เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และความประพฤติ

เอกลักษณ์
ความเป็นเอกภาพและบริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา

อัตลักษณ์
คนดีเจ็ดสีฯ มีกริยาอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จัดการศึกษาด้วยความเท่าเทียม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

คำขวัญ

 ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน
แดง – ดำ
สีแดง    หมายถึง          ความฉลาดมีไหวพริบ
สีดำ     หมายถึง          ความอดทน หนักแน่นและเพียรพยายาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นโพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน สังคมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4­. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพด้านวิชาการ มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
8. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชาชีพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
5. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
6. การบริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร
นายสนชัย แก่นงาม หัวหน้าสาขา 2535-2537
ว่าที่ ร.ต.พิจิต ราชบุตร อาจารย์ใหญ่ 2537-2544
นายราชัย กิติราช อาจารย์ใหญ่ 2544-2545
นายบวร ใจป้ำ อาจารย์ใหญ่ 2545-2546
นายสมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2546-2551
นายวินิจ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน 2551-2557
นายเดชา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2557-2561
นายประทิน ไชโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-2564
นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2564-ปัจจุบัน