นักเรียนจิตอาสา


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครูนำนักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด บริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่น่าเรียน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อไป