โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ประวัติ

                    โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยใช้ศาลากลางบ้านดอนเสียดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร เป็นครูประจำศูนย์ และในปี พ.ศ. 2535 นายเด่นศักดิ์  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ประสานงานกับนายถวัลย์ 
คำเชียงใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบ้านต้องอยู่ในขณะนั้น ขอพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนโสกก่ามวิทยาสาขาบ้านต้อง ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และมีนายสนชัย  แก่นงาม เป็นผู้ดูแลสาขา 

                    ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 นายครรชิต  ริมสกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร  เป็นผู้ดูแลสาขา และในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2539 โดยมีที่ตั้งบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนเสียด เนื้อที่ 49 ไร่ 84 ตารางวา และมีนายครรชิต  ริมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน หลังจากนั้นกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร  ราชบุตร  ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ ตามลำดับ

                    ปัจจุบันโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  283  หมู่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ในรูปแบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 398 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน โดยมีนายสุรจิตย์ ผิวงาม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
                   
  รายนามผู้บริหารโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย


                    1. นายสนชัย  แก่นงาม   พ.ศ. 2535 – 2537

                    2. ว่าที่ ร.ต. พิจิตร  ราชบุตร   พ.ศ. 2537 – 2544

                    3. นายราชัย  กิติราช   พ.ศ. 2544 – 2545

                    4. นายบวร  ใจป้ำ   พ.ศ. 2546

                    5. นายสมศักดิ์  สุขสมัย   พ.ศ. 2546 – 2551

                    6. นายวินิจ  ชานุชิต   พ.ศ. 2551 – 2557

                    7. นายเดชา  แสงจันทร์   พ.ศ. 2557 – 2561

                    8. นายประทิน  ไชโสดา   พ.ศ. 2561 – 2564

                   9. นายสุรจิตย์ ผิวงาม   พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน