นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางหนูทิศ ทวีลาภ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนินนภา การุณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาววนิดา วงพิจิตร
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป