นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผู้บริหารโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

นายตรีเทพ ถาบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน