โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ผู้บริหารโรงเรียน

นายสุรจิตย์ ผิวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางหนูทิศ ทวีลาภ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนินนภา การุณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาววนิดา วงพิจิตร
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นายมนัสธนกรณ์ สาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป