รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566


     โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น การพิจาณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน