โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

 

นางหนูทิศ ทวีลาภ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิจจา นาดอน

 

นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาล
นายขวัญชัย คุณหงษ์
นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี
นางนันทนา พรมจันทร์
นางสาวกัญนิษฐา ยาลัย