นางหนูทิศ ทวีลาภ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชัยยา ตามชัย

นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาล
นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน
นายปรีดา รัตนเวฬุ
นายกิจจา นาดอน

นางนันทนา พรมจันทร์

นางสาวกัญนิษฐา ยาลัย