นางหนูทิศ ทวีลาภ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชัยยา ตามชัย

 

นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาล
นายปรีดา รัตนเวฬุ
นายกิจจา นาดอน
นางนันทนา พรมจันทร์
นางสาวกัญนิษฐา ยาลัย
นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี