แบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) EIT

รหัสสถานศึกษา 1038660535

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

          การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 .1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 .2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส